Dane Osobowe

Polityka Prywatności

1. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest firma Agencja Interaktywna ENCA Piotr Rogoziński, ul. Rzemieślnicza 11/2, Kowalew, 63-300 Pleszew.
Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
 • w związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie przez formularz kontaktowy,
 • w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta,
 • w związku rejestracją konta Klienta w Sklepie,
 • w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,
 • dla potrzeb technicznych i statystycznych Strony i Sklepu,
 • dla potrzeb marketingowych,
 • w celu wysyłania newslettera, w tym informacji handlowych, po wcześniejszej zgodzie Klienta.
2. Administrator danych przechowuje i przetwarza następujące dane Klientów:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • nr telefonu,
 • adres korespondencyjny (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
 • w przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP).
 • dla potrzeb marketingowych,
 • w celu wysyłania newslettera, w tym informacji handlowych, po wcześniejszej zgodzie Klienta.
3. Każdy Klient Sklepu ma możliwość wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane w pkt. 1.
4. Sklep jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
5. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Właściciel Sklepu wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Sklep zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).
6. Sklep wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
7. Pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta, lepszego dopasowania Sklepu do potrzeb Klienta, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.
8. Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików cookies reguluje osobny dokument zamieszczony poniżej.
Ciasteczka

Cookies

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Agencja Interaktywna ENCA Piotr Rogoziński.
Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.
Co to są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie.
Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
Do czego używamy ciasteczek?
Agencja Interaktywna ENCA Piotr Rogoziński używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji.
Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.
Zasady Sprzedaży / Zakupów

Regulamin Sklepu

Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym enca.network prowadzony jest przez Agencja Interaktywna ENCA Piotr Rogoziński, ul. Rzemieślnicza 11/2, Kowalew, 63-300 Pleszew, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6171185682, REGON 300143150, zwaną w dalszej części Sprzedawcą, Sklepem.
2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem Działu XI Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców i Działu VII,VIII,IX,X, które skierowane są wyłącznie do konsumentów).
3. Definicje:
 • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 • FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta,
 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności,
 • KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą,
 • KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),
 • KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach,
 • PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą,
 • REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego,
 • SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym enca.network,
 • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego,
 • USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej,
 • ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, drogą telefoniczną lub za pomocą zakładki „zadaj pytanie”, „wyślij maila”, „prośby o kontakt telefoniczny”, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
Dział II USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia.
2. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola 'Zarejestruj' oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po spełnieniu łącznie trzech kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia, (2) kliknięciu pola 'Wyślij zamówienie' – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego) oraz (3) potwierdzeniu chęci złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
4. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
5. Konto w Sklepie Internetowym świadczone jest przez czas nieoznaczony.
6. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
 • Dostęp do poczty elektronicznej,
 • Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej,
 • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
8. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.
9. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
10. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Dział III WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Jeżeli nie wskazano inaczej, zamówione przez Klienta Produkty mogą być konfigurowane na zlecenie według cech wskazanych w indywidualnym zamówieniu Klienta.
3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i innych płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedawcę.
5. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą Formularza Zamówień:
 • W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca w ciągu 2 dni roboczych potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez wyświetlenie stosownej wiadomości na stronie Sklepu Internetowego po złożeniu Zamówienia – z tą chwilą zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Dodatkowo Sprzedawca przesyła na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie złożenia Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt poprzednim i wyświetlenie wiadomości, a także poprzez (4) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
6. Zawarcie Umowy Sprzedaży przez telefon:
 • W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest złożenie przez Klienta Zamówienia.
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca w ciągu 2 dni roboczych potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje pisemnie na adres podany przez Klienta w Zamówieniu lub drogą mailową na adres poczty elektronicznej Klienta.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego lub jego przesłanie w wersji papierowej na adres Klienta, (2) przesłanie Klientowi dokumentu sprzedaży lub wiadomości e-mail o potwierdzeniu Zamówienia i przyjęcia go do realizacji i wyświetlenie wiadomości, a także poprzez (4) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
7. Zawarcie Umowy Sprzedaży za pomocą zakładki 'zadaj pytanie', 'wyślij maila', 'prośby o kontakt telefoniczny'
 • W celu zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
 • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca w ciągu 2 dni roboczych potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez wyświetlenie stosownej wiadomości na stronie Sklepu Internetowego po złożeniu Zamówienia – z tą chwilą zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Dodatkowo Sprzedawca przesyła na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie złożenia Zamówienia i jego przyjęcia do realizacji.
 • Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt poprzednim i wyświetlenie wiadomości, a także poprzez (4) dołączanie do przesyłek dowodu zakupu i specyfikacji zawartej Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 • W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży za pomocą zakładki 'prośba o kontakt telefoniczny' obowiązują postanowienia w pkt 6 niniejszego działu
8. Złożenie przez Klienta Zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.
9. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na jego brzmienie.
Dział IV. SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
 • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
 • Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy:
    Santander Consumer Bank Spółka Akcyjna
    85 1090 1131 0000 0001 3595 8765
 • Płatność on-line PayPal
2. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayPal – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://www.paypal.com/pl.
3. Obsługę płatności elektronicznych świadczy spółka PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) („firma PayPal”). Usługa jest świadczona na rzecz zarejestrowanych użytkowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Dział V KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
 • Wysyłka Produktu firmą kurierską,
 • Odbiór osobisty Produktu pod adresem:
    ul. Rzemieślnicza 11/2, Kowalew,
    63-300 Pleszew
    UWAGA - wyłącznie w Dni Robocze w godzinach od 10:00 do 18:00.
2. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Koszty dostawy ponosi Klient. Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Wybrane miasto lub region musi być zgodne z miejscem dostarczenia Produktu.
4. Produkty dostarczane są pod wskazany adres przez Klienta.
5. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się:
 • w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem zwykłym, płatności elektronicznej - od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy wpłaty obejmującej cenę Produktu i koszty dostawy.
6. Czas realizacji zamówienia na Produkty znajdujące się w magazynie wynosi 5 dni. W przypadku braku Produktu w magazynie, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o terminie realizacji Zamówienia, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony, o czym klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.
7. Czas realizacji Zamówienia obejmuje czas realizacji przez obsługę Sklepu i czas dostarczenia Produktu do Klienta.
8. Jeśli termin realizacji Zamówienia nie może zostać zachowany, Sprzedawca informuje o tym Klienta, który ma prawo anulować Zamówienie.
Dział VI WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
 • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).
 • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: it@enca.pl lub też pisemnie na adres: ul. Rzemieślnicza 11/2, Kowalew, 63-300 Pleszew. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.
 • W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
 • W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
Dział VII POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE dotyczące Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r.
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: it@enca.pl . lub też pisemnie na adres: ul. Rzemieślnicza 11/2, Kowalew, 63-300 Pleszew. Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego.
3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
4. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności produktu z Umową Sprzedaży niezbędne będzie dostarczenie produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu na koszt Sprzedawcy na adres siedziby Sprzedawcy. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj niezgodności, rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje. Powyższe zapisy dotyczą tylko Produktu znajdującego się na terenie Polski, w innych przypadkach koszty związane z dostarczeniem Produktu do Sprzedawcy w celu rozpatrzenia reklamacji pokrywa Klient.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
6. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis w przypadku jej uznania Produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli wymiana jest niemożliwa z powodu niedostępności Produktu, Sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inny o parametrach nie gorszych niż reklamowany.
7. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
8. Na wszystkie towary udzielana jest gwarancja producenta. Okres gwarancji wynosi 2 lata dla Klienta będącego konsumentem, dla pozostałych Klientów 1 rok. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Polski.
9. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:
 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: it@enca.pl oraz pisemnie na adres: ul. Rzemieślnicza 11/2, Kowalew, 63-300 Pleszew.
 • Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Dział VIII POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE dotyczące umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad.
3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy: ul. Rzemieślnicza 11/2, Kowalew, 63-300 Pleszew, w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres it@enca.pl Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego.
4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w dziale I Regulaminu. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje. Powyższe dotyczy tylko Produktów znajdujących się w Polsce, w innym przypadku, koszty związane z dostarczeniem Produktu do Sprzedawcy w celu rozpatrzenia reklamacji pokrywa Klient.
7. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:
 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: it@enca.pl oraz pisemnie na adres: ul. Rzemieślnicza 11/2, Kowalew, 63-300 Pleszew.
 • Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
9. Klient posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
Dział IX PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY dotyczące Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 r.
1. Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.
2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: it@enca.pl lub też pisemnie na adres: ul. Rzemieślnicza 11/2, Kowalew, 63-300 Pleszew. Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
4. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób.
5. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
6. Jeżeli zakup dotyczył kilku Produktów, a zwrot dotyczy tylko części z nich Sprzedający, po otrzymaniu zwracanego Produktu, wystawi fakturę korygującą, którą Klient po jej otrzymaniu powinien niezwłocznie podpisać i odesłać Sprzedawcy. Sprzedawca zwróci pieniądze na podane przez Klienta konto w terminie 7 dni od daty otrzymania podpisanej faktury korygującej.
7. Koszty dostawy i zwrotu rzeczy nie podlegają zwrotowi.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.
Dział X PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY dotyczące umów sprzedaży zawartych od dnia 25 grudnia 2014 r.
1. Klient, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty objęcia rzeczy w posiadanie przez klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.
2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe (wzór PDF »). Oświadczenie, o którym tu mowa należy przesłać na adres siedziby Sklepu: ul. Rzemieślnicza 11/2, Kowalew, 63-300 Pleszew lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: it@enca.pl – wówczas Sprzedawca potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
3. W przypadku skorzystania przez Klienta z ww. uprawnienia, wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy zostaną zwrócone Klientowi (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep oraz dodatkowych kosztów, które poniósł Klient w związku z płatnością on-line), niezwłocznie, w każdym wypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o wykonaniu przez klienta prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie Klienta zgodził się na inne rozwiązanie.
4. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5. Produkt należy odesłać wraz z dokumentem sprzedaży na adres siedziby Sklepu (Dział I Postanowienia ogólne) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli Klient odeśle produkt przed upływem terminu 14 dni.
6. Koszty bezpośredniego zwrotu rzeczy ponosi Klient. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem. Jeżeli Produkt ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą lub jeśli nie można wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy, Klient musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, których wysokość maksymalnie szacowana jest na kwotę około 3000 zł.
7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech i funkcjonowania Produktu.
8. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).
9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Dział XI POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.
2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu Umowy Sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru Produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
4. Produkty będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym jednocześnie konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
6. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący jednocześnie konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
7. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem zostaje wyłączona.
8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego jednocześnie konsumentem.
9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
Dział XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Pobieranie PDF

Dokumenty do Pobrania

Poniżej prezentujemy dokumenty do pobrania w formacie PDF:
W celu odczytania umieszczonych tutaj dokumentów może być wymagana instalacja oprogramowania Adobe Acrobat Reader lub odpowiednika.
Oprogramowanie można pobrać z tego adresu: https://get.adobe.com/pl/reader/
© 2020 ENCA IT Napisz do Nas

Strona używa ciasteczek (cookies), które są niezbędne do jej funkcjonowania i wymagane do celów wskazanych w polityce prywatności.